Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > O nás

O nás

Úplata za školní vzdělávání je 350,-Kč/měsíc.

Školní úplatu platí všechny děti, i ty děti, které celý měsíc MŠ nenavštívily. Od školní úplaty jsou osvobozeny děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou.

Režim mateřské školy

 1. Děti se scházejí do 8:15 hod. Z bezpečnostních důvodů je MŠ v době od 8:30 - 11:15 a od 12:30 – 14:30 hod. uzamčena. Individuální požadavky na docházku dítěte mohou rodiče projednat s ředitelkou školy. Po předchozí domluvě je možný příchod i odchod mimo určenou dobu ale tak, aby rodič nenarušil ostatním dětem výchovně vzdělávací proces. Děti, které odchází po obědě, si rodiče vyzvedají od 12.00 hod.
 2. Zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně (nejrychlejší způsob telefonicky, ústně. Při omlouvání e-mailem nemusí být nepřítomnost dítěte známá ihned). Děti, kterých se týká povinná školní docházka, je potřeba omlouvat vždy písemně. (Omluvný list)
 3. Zákonný zástupce předává dítě učitelce osobně (nebo jím pověřená osoba). Učitelka zodpovídá jen za děti, které řádně převzala až do doby, kdy si je zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba z MŠ vyzvedne.
 4. Zákonný zástupce předává dítě do MŠ pouze zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Běžný režim je pro tyto děti zátěží a zároveň se přenáší infekce na zdravé děti v kolektivu i na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Zákonný zástupce hlásí ihned ředitelce školy popř. učitelce výskyt každého infekčního onemocnění v rodině (průjem, neštovice, spála, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímá učitelka dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.
 5. Zjistí-li učitelka u dítěte během dne příznaky onemocnění, uvědomí neprodleně rodiče a vyzve je k vyzvednutí dítěte z MŠ.
 6. Z mateřské školy si dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi písemně pověřená zletilá osoba (formuláře jsou u učitelek na třídě). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům. Toto pověření je možno vystavit na celý školní rok.
 7. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy (nebo na pozvání – schůzky, akce) samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání a k předávání dětí. Po vyzvednutí dítěte se nezdržují déle než je nezbytné a opustí areál školy.
 8. Rodiče jsou průběžně –nástěnky, webové stránky, e-mail - informováni o dění v MŠ.
 9. Rodiče mají povinnost číst zprávy a informace, které jsou jim určené.
 10. Rodiče si mohou domluvit individuální pohovor s učitelkou nebo ředitelkou školy.
 11. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:
  - dítě vodí do MŠ čisté, upravené a učesané,
  - plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy - mohou např. zapříčinit úraz dítěte,
  - odpovídají za to, co mají děti v šatně - učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah osobních věcí dětí, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.),
  - dbají, aby děti měly na svých místech v šatně, pořádek
  - z hygienických důvodů musí mít dítě jiné oblečení do třídy, na zahradu, na odpočinek… + oblečení náhradní (spodní prádlo, ponožky, punčocháče),
  - sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Pokud to podmínky nedovolují – inverze, silný vítr, mráz a při silném slunečním záření ven s dětmi nevycházíme,
  - z důvodu zamezení výměny nebo ztráty, označte dětem všechny části oblečení jménem nebo značkou a uložte je do přihrádek označených značkou dítěte + vlastního pytle na ramínku ,
  Do MŠ není dovoleno nosit jídlo, šperky a jiné předměty, které dítě nepotřebuje a nejsou vyžádány učitelkou.
 12. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdejte učitelce ve třídě.
 13. Zjistíte-li ztrátu osobní věci, oznamte tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo ředitelce školy.
 14. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň), úctě k práci jiných lidí a k sebeúctě.
 15. Rodiče pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku.
 16. Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže rodič porušuje Školní řád závažným způsobem např. opakovaně pozdě vyzvedává dítě z mateřské školy po ukončení provozu, opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování. 

Stravování - finanční normativ na potraviny

Věková skupina - strávníci do 6 let

přesnídávka 11,-  Kč
oběd   29,- Kč
svačina 10,-  Kč
celkem 50,-Kč