O nás

Úplata za školní vzdělávání je 200,-kč/měsíc.

Školní úplatu platí všechny děti,i ty děti, které celý měsíc MŠ nenavštívily. Od školní úplaty jsou osvobozeny děti předškolní a děti s odloženou školní docházkou.

 

Kriteria k přijetí dětí do MŠ VÁŽANY

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2let. (platí do 31.8.2019)
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.(nabývá účinnosti 1.1.2017)
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího roku se koná v období od 2.května do 16.května. Termín a místo stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejněná je způsobem v místě obvyklým. (nabývá účinnosti 1.1.2017)

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Jednotlivá kritéria jsou seřazena podle důležitosti.

 1. Děti, které v období od 1.9.2020 - 31.8.2021 dovrší 6 let nebo jsou starší (s odkladem školní docházky) s trvalým pobytem v obci Vážany
 2. Děti, které dovrší 4 let věku k 31.8.2020 a mají trvalé bydliště v obci Vážany
 3. Děti, které dovrší 3 let věku k 31.8.2020 a mají trvalé bydliště v obci Vážany
 4. Děti, které dovrší 3 let věku k 31.12.2020 a mají trvalé bydliště v obci Vážany
 5. Děti, které v období od 1.9.2020 - 31.8.2021 dovrší 6 let nebo jsou straší (s odkladem školní docházky) a nemají trvalý pobyt v obci Vážany

V případě volné kapacity mohou být do Mateřské školy přijímány děti i mimo trvalý pobyt v obci Vážany a děti, které dovrší 2 let věku nejpozději k 31.8.2020.

Doplňková kritéria:

 • V mateřské škole se vzdělává starší sourozenec
 • Opakovaně podaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonným zástupcem.

U podaných žádostí, rozhoduje datum narození dítěte, nerozhoduje datum podání žádosti.

 

Co dítě potřebuje do MŠ - Informace pro rodiče

Do třídy

 • přezůvky – bačkory s pevnou patou (pantofle nejsou vhodné)
 • pohodlné oblečení na hraní, náhradní oblečení i spodní prádlo („pro strýčka Příhodu“)
 • pyžamo
 • umělohmotný hrníček na pití (nejlépe s ouškem)

Na pobyt venku (dle aktuálního počasí)

 • tepláky – je nezbytné, aby děti měly jiné kalhoty na ven a do třídy
 • bundu
 • pokrývku hlavy
 • starší boty
 • pláštěnku (případně i holinky)

Všechny věci prosíme podepsat!

Děti do školky nenosí nebezpečné věci (např. malé předměty, mince, ostré věci, žvýkačky, řetízky, apod.) ani hračky ve tvaru zbraní.

Nedávejte dětem příliš drahé oblečení a cenné věci. Školka za jejich poškození či ztrátu neručí.

Těšíme se na vás!

Poprvé v MŠ - jak dítěti pomoci?

 • Zůstaňte s dítětem ve třídě
  Pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Budete mu oporou a dáte mu pocit bezpečí.
 • Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ
 • Přibalte mu mazlíčka
  Dovolte potomkovi, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku.
 • Používejte stejné rituály
  Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete - po obědě, po svačině - ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • Rozlučte se krátce
  Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.
 • Buďte citliví a trpěliví
  Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
  Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností - vy práci, vaše dítě školku.
 • Komunikujte s učitelkou
  Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte
 • Pozitivně je motivujte
  Neříkejte doma dítěti, že chápete jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo.

Poprvé v MŠ - co byste nikdy neměli dělat ...

 • Buďte důslední a nenechte se obměkčit.Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou - "počkej, ve školce ti ukážou" a za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.

Režim mateřské školy

 1. Děti se scházejí do 8:15 hod.Z bezpečnostních důvodů je MŠ v době od 8:30 - 11:15 a od 12:30 – 14:30 hod. uzamčena. Individuální požadavky na docházku dítěte mohou rodiče projednat s ředitelkou školy. Po předchozí domluvě je možný příchod i odchod mimo určenou dobu ale tak, aby rodič nenarušil ostatním dětem výchovně vzdělávací proces. Děti, které odchází po obědě, si rodiče vyzvedají od 12.00 hod.
 2. Zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně (nejrychlejší způsob telefonicky, ústně. Při omlouvání e-mailem nemusí být nepřítomnost dítěte známá ihned). Děti, kterých se týká povinná školní docházka, je potřeba omlouvat vždy písemně. (Omluvný list)
 3. Zákonný zástupce předává dítě učitelce osobně (nebo jím pověřená osoba). Učitelka zodpovídá jen za děti, které řádně převzala až do doby, kdy si je zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba z MŠ vyzvedne.
 4. Zákonný zástupce předává dítě do MŠ pouze zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Běžný režim je pro tyto děti zátěží a zároveň se přenáší infekce na zdravé děti v kolektivu i na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Zákonný zástupce hlásí ihned ředitelce školy popř. učitelce výskyt každého infekčního onemocnění v rodině (průjem, neštovice, spála, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímá učitelka dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.
 5. Zjistí-li učitelka u dítěte během dne příznaky onemocnění, uvědomí neprodleně rodiče a vyzve je k vyzvednutí dítěte z MŠ.
 6. Z mateřské školy si dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi písemně pověřená zletilá osoba (formuláře jsou u učitelek na třídě). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům. Toto pověření je možno vystavit na celý školní rok.
 7. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy (nebo na pozvání – schůzky, akce) samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání a k předávání dětí. Po vyzvednutí dítěte se nezdržují déle než je nezbytné a opustí areál školy.
 8. Rodiče jsou průběžně –nástěnky,webové stránky- informováni o dění v MŠ.
 9. Rodiče mají povinnost číst zprávy a informace, které jsou jim určené.
 10. Rodiče si mohou domluvit individuální pohovor s učitelkou nebo ředitelkou školy.
 11. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:
  - dítě vodí do MŠ čisté, upravené a učesané,
  - plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy - mohou např. zapříčinit úraz dítěte,
  - odpovídají za to, co mají děti v šatně - učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah osobních věcí dětí, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.),
  - dbají, aby děti měly na svých místech v šatně, pořádek
  - z hygienických důvodů musí mít dítě jiné oblečení do třídy, na zahradu, na odpočinek… + oblečení náhradní (spodní prádlo, ponožky, punčocháče),
  - sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Pokud to podmínky nedovolují – inverze, silný vítr, mráz a při silném slunečním záření ven s dětmi nevycházíme,
  - z důvodu zamezení výměny nebo ztráty, označte dětem všechny části oblečení jménem nebo značkou a uložte je do přihrádek označených značkou dítěte + vlastního pytle na ramínku ,
  Do MŠ není dovoleno nosit jídlo, šperky a jiné předměty, které dítě nepotřebuje a nejsou vyžádány učitelkou.
 12. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdejte učitelce ve třídě.
 13. Zjistíte-li ztrátu osobní věci, oznamte tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo ředitelce školy.
 14. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň), úctě k práci jiných lidí.a k sebeúctě.
 15. Rodiče pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku.
 16. Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže rodič porušuje Školní řád závažným způsobem např. opakovaně pozdě vyzvedává dítě z mateřské školy po ukončení provozu, opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování. 

Stravování - finanční normativ na potraviny

Věková skupina - strávníci do 6 let

přesnídávka  - 6,-  Kč
oběd          - 18,- Kč
svačina         - 6,-  Kč
nápoje         - 3,-  Kč

celkem - 33,-Kč

K obloze se ráno kouká

malý hnědý koníček

" kdo tu dnes tak krásně zpívá?"

ŠKOLKA PLNÁ SLUNÍČEK
( Dagmar Vágnerová)

slunicko[1].jpg

6. 7. Mistr Jan Hus

Zítra: Bohuslava

OZNÁMENÍ ZNOVUOTEVŘENÍ

Na základě dohody se zřizovatelem oznamuji, že provoz MŠ bude obnoven k 11.5.2020 v době od 7:00 - 15:30 hod. Bližší informace jsou umístěny v "Aktualitách".

 

Na základě Rozhodnutí zřizovatele se MŠ VÁŽANY uzavírá od úterý 17.3.2020 do odvolání. Rozhodnutí je umístěno v "Dokumentech".

Ošetřovné pro rodiče dětí:

pokud někdo toto potvrzení bude potřebovat, prosím kontaktujte mě na tel. č. 608 253 820 nebo     e-mail uvedený v "Kontatech" Společně se domluvíme na postupu.

S pozdravem J. Voščeková, ředitelka.

 

 

msvazany_footer